आरिशफा खाँन🦋
4 months ago
Password Saare tere naam ke hai🖋 #arishfakhan #arishfashayari #shayari #poetry #trending #foryouPassword Saare tere naam ke hai🖋 #arishfakhan #arishfashayari #shayari #poetry #trending #foryouPassword Saare tere naam ke hai🖋 #arishfakhan #arishfashayari #shayari #poetry #trending #foryouPassword Saare tere naam ke hai🖋 #arishfakhan #arishfashayari #shayari #poetry #trending #foryouPassword Saare tere naam ke hai🖋 #arishfakhan #arishfashayari #shayari #poetry #trending #foryouPassword Saare tere naam ke hai🖋 #arishfakhan #arishfashayari #shayari #poetry #trending #foryou
Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138
Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138Koi bataye mera hath jalne wala hai❤️🔥 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou 🎥: @arbaazkhan_138
Umar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Umar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouUmar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouUmar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouUmar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouUmar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouUmar Choti hai toh kya?❤️🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Off to Dehradun❤️✈️ #arishfakhan #duetwitharishfa #dehradun #foryou
Off to Dehradun❤️✈️ #arishfakhan #duetwitharishfa #dehradun #foryouOff to Dehradun❤️✈️ #arishfakhan #duetwitharishfa #dehradun #foryouOff to Dehradun❤️✈️ #arishfakhan #duetwitharishfa #dehradun #foryouOff to Dehradun❤️✈️ #arishfakhan #duetwitharishfa #dehradun #foryou
Haal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Haal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHaal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHaal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHaal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHaal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHaal Kaisa hai? 🤷🏻‍♀️💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Aap ne nahi kar rakha @eshaankhan138 ❤️😂 #arishfakhan #eshaankhan #comedyindia #funny #foryou
Aap ne nahi kar rakha @eshaankhan138 ❤️😂 #arishfakhan #eshaankhan #comedyindia #funny #foryouAap ne nahi kar rakha @eshaankhan138 ❤️😂 #arishfakhan #eshaankhan #comedyindia #funny #foryouAap ne nahi kar rakha @eshaankhan138 ❤️😂 #arishfakhan #eshaankhan #comedyindia #funny #foryouAap ne nahi kar rakha @eshaankhan138 ❤️😂 #arishfakhan #eshaankhan #comedyindia #funny #foryouAap ne nahi kar rakha @eshaankhan138 ❤️😂 #arishfakhan #eshaankhan #comedyindia #funny #foryou
Lyrics nahi aate🤷🏻‍♀️😂 #blopper #arishfakhan #duetwitharishfa #funny #foryou 🎥: @eshaankhan138
Lyrics nahi aate🤷🏻‍♀️😂 #blopper #arishfakhan #duetwitharishfa #funny #foryou 🎥: @eshaankhan138Lyrics nahi aate🤷🏻‍♀️😂 #blopper #arishfakhan #duetwitharishfa #funny #foryou 🎥: @eshaankhan138Lyrics nahi aate🤷🏻‍♀️😂 #blopper #arishfakhan #duetwitharishfa #funny #foryou 🎥: @eshaankhan138Lyrics nahi aate🤷🏻‍♀️😂 #blopper #arishfakhan #duetwitharishfa #funny #foryou 🎥: @eshaankhan138Lyrics nahi aate🤷🏻‍♀️😂 #blopper #arishfakhan #duetwitharishfa #funny #foryou 🎥: @eshaankhan138
Meli bachi Ka uaa? 🦋🌸 #arishfakhan #duetwitharishfa #cutebabyvoice #foryou
Meli bachi Ka uaa? 🦋🌸 #arishfakhan #duetwitharishfa #cutebabyvoice #foryouMeli bachi Ka uaa? 🦋🌸 #arishfakhan #duetwitharishfa #cutebabyvoice #foryouMeli bachi Ka uaa? 🦋🌸 #arishfakhan #duetwitharishfa #cutebabyvoice #foryouMeli bachi Ka uaa? 🦋🌸 #arishfakhan #duetwitharishfa #cutebabyvoice #foryou
Haan. See me kitni Hoshiyaar ho🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #funny #foryou
Haan. See me kitni Hoshiyaar ho🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #funny #foryouHaan. See me kitni Hoshiyaar ho🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #funny #foryouHaan. See me kitni Hoshiyaar ho🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #funny #foryouHaan. See me kitni Hoshiyaar ho🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #funny #foryouHaan. See me kitni Hoshiyaar ho🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #funny #foryou
Agar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Agar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAgar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAgar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAgar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAgar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAgar aisa hai toh koi aake mera Gala Dabado😭💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Sach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryou
Sach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryouSach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryouSach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryouSach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryouSach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryouSach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryouSach me😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #comedyindia #foryou
Na Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Na Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouNa Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouNa Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouNa Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouNa Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouNa Mohabbat Dubara hui💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Hum bhi tumpe marne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #trending #foryou
Hum bhi tumpe marne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #trending #foryouHum bhi tumpe marne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #trending #foryouHum bhi tumpe marne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #trending #foryouHum bhi tumpe marne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #trending #foryou
Ab tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Ab tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAb tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAb tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAb tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAb tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouAb tumhre vaste Chodh de Zamana kya?♥️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
#blopper 🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedy #foryou
#blopper 🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedy #foryou#blopper 🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedy #foryou#blopper 🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedy #foryou#blopper 🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedy #foryou#blopper 🤷🏻‍♀️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedy #foryou
Kuch toh hone laga❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryou
Kuch toh hone laga❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryouKuch toh hone laga❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryouKuch toh hone laga❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryouKuch toh hone laga❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryou
Teri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Teri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouTeri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouTeri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouTeri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouTeri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouTeri ek Call ki baat hai💔 #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Sahi kaha na? 2 din me dhal jayega😊🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryou
Sahi kaha na? 2 din me dhal jayega😊🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryouSahi kaha na? 2 din me dhal jayega😊🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryouSahi kaha na? 2 din me dhal jayega😊🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryouSahi kaha na? 2 din me dhal jayega😊🤷🏻‍♀️ #arishfakhan #duetwitharishfa #oldsongs #foryou
Hisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Hisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryouHisaab mangne lage❤️ #arishfakhan #duetwitharishfa #arishfashayari #shayari #poetry #foryou
Hello hello🤷🏻‍♀️❤️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #foryou
Hello hello🤷🏻‍♀️❤️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #foryouHello hello🤷🏻‍♀️❤️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #foryouHello hello🤷🏻‍♀️❤️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #foryouHello hello🤷🏻‍♀️❤️😂 #arishfakhan #duetwitharishfa #comedyindia #foryou
Meri Jaan❤️🌍 @arshkhan138 #arishfakhan #arshkhan #khamoshiyan #slowmo #foryou
Meri Jaan❤️🌍 @arshkhan138 #arishfakhan #arshkhan #khamoshiyan #slowmo #foryouMeri Jaan❤️🌍 @arshkhan138 #arishfakhan #arshkhan #khamoshiyan #slowmo #foryouMeri Jaan❤️🌍 @arshkhan138 #arishfakhan #arshkhan #khamoshiyan #slowmo #foryouMeri Jaan❤️🌍 @arshkhan138 #arishfakhan #arshkhan #khamoshiyan #slowmo #foryouMeri Jaan❤️🌍 @arshkhan138 #arishfakhan #arshkhan #khamoshiyan #slowmo #foryou